Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznamte se, prosím, s našimi kandidáty...

7. 8. 2014

 

Kandidátní listina
 (sdružení nezávislých kandidátů)
 
pro volby do zastupitelstva města:   Lysá nad Labem
                                                          konané ve dnech 10. – 11. 10. 2014
Volební obvod: Lysá nad Labem
Název volební strany:                      NAŠE LYSÁ 
Typ volební strany: sdružení nezávislých kandidátů
Kandidáti:
1.       Josef Kolman, 59 let                           soukromý podnikatel                 Lysá nad Labem
                                                                                                                  bez politické příslušnosti
 
2.       Ing. Miroslav Firman, 53 let                finanční ředitel                          Lysá nad Labem
                                                                                                                  bez politické příslušnosti
 
3.       PhDr. Dana Papáčková, 53 let            asistentka ředitele                     Lysá nad Labem
                                                                                                                  bez politické příslušnosti
 
4.       Jakub Nedoma, 28 let                         Lysafree a hasič                        Lysá nad Labem
                                                                                                                  bez politické příslušnosti
 
5.       Mgr. Marie Nováková, 51 let                ředitelka školy                          Lysá nad Labem
                                                                                                                  bez politické příslušnosti
 
6.       Ing. Naďa Tlamichová, 44 let              bankovní úřednice                     Lysá nad Labem
                                                                                                                  bez politické příslušnosti
 
7.       Mgr. Martin Novák, 34 let                    soukromý podnikatel                 Lysá nad Labem
                                                                     cestovatel, fotograf                bez politické příslušnosti
 
8.       Václav Bílek, 40 let                              živnostník                                 Lysá nad Labem
                                                                                                                  bez politické příslušnosti
 
9.       Ing. Luboš Kloud, 53 let                      státní zaměstnanec                    Lysá nad Labem
                                                                                                                  bez politické příslušnosti
 
10.     Miroslav Mařík, 40 let                           technik - živnostník                   Lysá nad Labem  
                                                                                                                   bez politické příslušnosti
 
11.     Kateřina Hofmanová, 40 let                administrativní                          Lysá nad Labem
                                                                     pracovnice                              bez politické příslušnosti
 
 
12.     Pavel Céza, 40 let                              pyrotechnik                              Lysá nad Labem
                                                                                                                  bez politické příslušnosti
 
13.     Jiří Šimon, 59 let                                 soukromý podnikatel                 Lysá nad Labem
                                                                                                                  bez politické příslušnosti
 
14.     Mgr. Vendula Brožová, 33 let             na mateřské dovolené               Lysá nad Labem  
                                                                                                                  bez politické příslušnosti
 
15.     Tomáš Netrval, 34 let                         technik                                     Lysá nad Labem
                                                                                                                  bez politické příslušnosti
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Rozšíření viladomů Litol

(Vladislav Šplíchal, 29. 9. 2014 18:16)

dobrý den,
rád bych věděl, co chcete jako sdružení dělat s plánovaným rozšířením stavby viladomů v obci Litol. Na poslední radě se rozhodlo o zastavění proluky mezi starou zástavbou a stávajícími viladomy. považuji to za vrcholně urbanisticky nevhodné a vzhledme k tváři obce necitlivé. Je zde mnoho mladých lidí, kteří se přestěhovaly z města se záměrem vychovávat zde své děti v klidu a bez ruchu velkoměsta. Již dnes je tu absolutně naddimenzovanmá doprava a lokalitě by se spíš hodil park či dětské hřiště. Rozvoj obce přeci není více a více bytů, ale uvážená a rovnoměrná výstavba.
děkuji za odpověď.
Vladislav Šplíchal

Re: Rozšíření viladomů Litol

(Mirek Firman, 30. 9. 2014 9:22)

Přeji pěkný den!
omlouvám se, na posledních jednáních rady města byly projednávány následující body, Vámi zmíněný bod jsem nenašel ani na jednání ze dne 19.8.22014:
1. Úprava rozpočtu na rok 2014.
2. Zveřejnění prodeje obecního pozemku p.č. 283/4, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.
3. Odkup pozemku p.č. 826/2 na výstavbu parkoviště.
4. Odkup nemovitosti č.p. 268 včetně stodoly v ulici Sojovická.
5. Uzavření smlouvy o zřízení VB s RWE GasNet a p. Charamzou.
6. Odsouhlasení přesunu finančních prostředků.
7. Žádost MUDr. Richarda Havránka o přepsání nájemní smlouvy na NP z fyzické na právnickou osobu.
8. Uzavření nájemní smlouvy s OS Pro dětský úsměv na pronajaté prostory v objektu Privum, ČSA 29/11, Lysá nad Labem.
9. Uzavření nájmu k bytu 2+1 č. 21 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.
10. Žádost o schválení zasklení lodžie v DPS.
11. Žádost o schválení výměny okna.
Předkládá odbor správy majetku města a investic.

12.-1. Dodávka sedaček do hlediště kina.
13.-2. Stavební opravy hlediště kina.
14.-3. Nákup služebního motorového vozidla.
Předkládá odbor školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury.

15.-1. Rozbor hospodaření do 30.06.2014 a úprava rozpočtu – 5. rozpočtové opatření.
Předkládá finanční odbor.

16.-4. Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Dotkněte se inovací“.
Předkládá odbor školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury.

1
17.-1. OZV č. 5/2014, o vedení technické mapy města.
18.-2. Pravidla pro výkup a směnu pozemků v trase silničního obchvatu města.
19.-3. Směrnice č. 9 /2014 Evidence a zveřejňování smluv a faktur.
20.-4. Informativní zpráva: Zveřejňování zápisů z jednání RM na stránkách města.
21.-5. Plánovací smlouva č. 3/2014 KÚ – Brazel, s. r. o.
22.-6. Plánovací smlouva č. 4/2014 KÚ – PMS, spol. s r. o.
23.-7. Žádost o nápravu v rámci špatně umístěného parkovacího stání na Masarykově ulici
24.-8. Vyhodnocení nabídek veř. zakázky „Monitory, Tiskárny 2014“.
25.-9. Žádost o výjimku z OZV č. 2/2012 a schválení pořádání jazzových koncertů – klub PATRO.
Předkládá kancelář městského úřadu.

26.-1. Program jednání ZM dne 03.09.2014.
Předkládá odbor vnitřních věcí.

Re: Re: Rozšíření viladomů Litol

(Mirek Firman, 30. 9. 2014 9:23)

Nenašel jsem ani v programu jednání rady dne 2.9.2014:

dne 2.9.2014
1. Posouzení nabídek na zveřejněnou zakázku na rekonstrukci chodníku v ul. ČSA – v úseku Mánesova - Resslova a výběr dodavatele.
2. Posouzení nabídek na zveřejněnou zakázku na rekonstrukci chodníku v ul. Jedličkova - Mlíčník – v úseku od č.p.1687 – 1362.
3. Návrh občanů města na zřízení autobusové zastávky v lokalitě Kačín.
4. Návrh občanů lokality ulice K Borku na dokončení úprav nezpevněné komunikace.
5. Odsouhlasení zadání VZ na zpracování PD vodorovného značení ve vymezených oblastech města (parkovacích zónách).
6. Schválení zadávací dokumentace a jmenování hodnotící komise na dodavatele stavebních prací – Rekonstrukce muzea.
7. Schválení výběru provozovatele VO v Lysé nad Labem.
8. Zveřejnění prodeje části obecních pozemků p.č. 612/1 a 3667/3, oba v k.ú. Lysá n.L., ulice U Stadionu, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.
9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na plynovodní přípojku umístěnou na obecním pozemku p.č. 2147/18, k. ú. Lysá n.L., ulice Máchova.
10. Prodej části obecního pozemku p.č. 322/14, k.ú. Litol, ulice Dolejší.
11. Schválení jarmarku rukodělných prací v parku B. Hrozného, Lysá n.L.
12. Žádost o souhlas se zásahem na obecní pozemek p. č. 3451/3, k. ú. Lysá n.L. – zateplení č.p. 159 ulice Poděbradova.
13. IZ – VZ na nucené odtahy vozidel
14. IZ - nádoby na komunální odpad Nám. B. Hrozného, č.p. 19.
1
15. Žádost pí Jamborko na převedení bytu 3+1, č. 30 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice.
16. Návrh úpravy rozpočtu.
17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014-0090/SMI a úprava rozpočtu.
18. Souhlas se zásahem na obecní pozemek p.č. 327/3, k.ú. Litol – zateplení č.p. 132, ul.
Palackého.
Předkládá odbor správy majetku města a investic.

19.-1. Žádost p. Františka Velechovského o udělení výjimky z OZV č. 2/2012.
20.-2. Vyplacení odměny ředitelce MŠ Pampeliška za školní rok 2013/2014.
Předkládá odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury.

21.-1. Žádost o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury
v severovýchodní části Středočeského kraje.
Předkládá kancelář městského úřadu.

Re: Re: Rozšíření viladomů Litol

(Mirek Firman, 30. 9. 2014 9:24)

Nenašel jsem ani v programu jednání rady ze dne 16.9.2014:

1. Vyhrazení parkovacího místa na komunikaci na jižní straně Husova náměstí, pro držitelku
průkazu ZTP/P, paní Annu Dolejší.
2. Posouzení nabídek a výběr zhotovitele – chodník Fuksova.
3. Schválení hodnotících kritérií k VŘ: „Výměna filtračních jednotek městské úpravny vody“.
4. Výměna oken budovy č.p. 176, Husovo nám., Lysá n.L.
5. Žádost o schválení zasklení lodžie v DPS.
6. IZ – úspora plateb za elektrickou energii.
Předkládá odbor správy majetku města a investic.

7. Veřejnoprávní smlouva mezi městy Benátky n.J. a Lysá n.L., na jejímž základě by MěP
Lysá n.L. vykonávala úkoly dle zákona č. 553/1991 Sb. na území města Benátky n.J.
Předkládá ředitel MěP Lysá n.L.

8. Žádost MUDr. Ludmily Sosnové o přepsání nájemní smlouvy.
9. Zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 2+1 č. 15 v č.p. 1102, Masarykova, Lysá n.L.
10. Uzavření nájmu k bytu 1+1 č. 7 v č.p. 620, Lesní ul., Milovice.
11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o
zřízení věcného břemene na vod. přípojku umístěnou na obecním pozemku p.č. 830, k.ú.
Litol, ulice Za Kruhovkou.
12. Žádost o souhlas se zásahem na obecní pozemek p.č. 462/8, k.ú. Lysá n.L. – zateplení č.p.
1361, ul. Za Koncem.
13. Bezúplatný převod pozemků mezi Městem Lysá nad Labem a Středočeským krajem.
14. ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., výpověď z č.p. 1102, Masarykova, Lysá n.L.
15. Souhlasné prohlášení a směnné smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a SDH Lysá n.L.
16. Havarijní oprava vodovodu a kanalizace v ul. U Braňky.

1
17. Souhlas k podpisu mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopra-
dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2014.
18. Výběr TDI a BOZP na revitalizaci muzea.
19. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014-0089/SMI.
20. Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č.
2673, Sídliště, Lysá n.L.
21. Návrh úpravy rozpočtu města na rok 2014.
22. Odkup pozemku p.č. 826/2, vým. 1.132 m2, k.ú. Lysá n.L., u litolského podchodu ČD.
Předkládá odbor správy majetku města a investic.

23.-1. Stanovení platu zas. ředitelky MŠ Pampeliška.
24.-2. Zápis z jednání sociální a zdravotní komise z 10.09.2014.
25.-3. Žádost o příspěvek z Charitativního fondu.
26.-4. Návrh na zakoupení vánočních balíčků do domova důchodců a poskytnutí příspěvku
pro děti umístěné v dětských domovech.
Předkládá odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury.

27.-1. Přijetí dotace z Fondu Středočeského kraje pro rok 2014 pro podporu dobrovolných
hasičů.
28.-2. Úprava rozpočtu roku 2014.
29.-3. Výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup automobilu
dle specifikace pro HZS Lysá nad Labem.
30.-4. Žádost o výjimku z OZV č. 2/2012 – regulace provozní doby – stánek u nádraží.
31.-5. Žádost o souhlas s použitím znaku města.
Předkládá kancelář městského úřadu.

32.-1. Vyhlášení veřejné zakázky na digitalizaci MKDS MěP Lysá n.L.
Předkládá ředitel MěP.

33.-1. Program jednání ZM dne 01.10.2014.
Předkládá odbor vnitřních věcí.

Re: Rozšíření viladomů Litol

(Mirek Firman, 30. 9. 2014 9:35)

Můj názor, omlouvám se, že obecný:
Výstavba ve městě podléhá tzv. územnímu plánu. Pokud je v některé lokalitě schválena možnost výstavby určitého typu, pozemek je soukromý, tak město nemá příliš možností, jak zabránit výstavbě. Žádost o stavební povolení podléhá přezkoumávání stavebního úřadu. Pokud budou splněny zákonné podmínky výstavby, tak samozřejmě stavebník dostane povolení k výstavbě. Žádost je samozřejmě posuzována i z hlediska dopravy, působení na životní prostředí aj. Pokud bych se měl vyjádřit k problému, zda stavět na pozemcích uvnitř města nebo rozšiřovat město do polí, jsem pro výstavbu uvnitř města. Samozřejmě za splnění zákonných pomínek...